Общи условия и образци на заявления за включване към Средата

Общи условия за включване към Средата за електронни плащания

Общи условия за присъединяване на административни органи и на доставчици на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация и използване на функционалността „Централен ВПОС терминал“, предоставяна от Министерство на електронното управление.pdf 277 KB

Образци на заявления за включване към Средата за електронни плащания

Образец на заявление, което се подава при първоначално включване на доставчик на електронни административни услуги.

Заявление за присъединяване на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация с цел предоставяне на електронната административна услуга „Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път“.pdf 2226 KB Заявление за присъединяване /промяна на обстоятелства/ на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, чрез виртуален ПОС терминал на доставчик на платежни услуги и/или чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Министерство на електронното управление (МЕУ).pdf 2296 KB

Образец на заявление, което се подава при първоначално включване на доставчик на платежни услуги.

Заявление за присъединяване на доставчик на платежни услуги чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка).pdf 1835 KB Заявление за присъединяване на доставчик на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка) чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Министерство на електронното управление (МЕУ).pdf 1836 KB

Образец на заявление, което се подава при прекратяване присъединяването на доставчик на електронни административни услуги.

Заявление за прекратяване присъединяването на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка).pdf 1825 KB

Образец на заявление, което се подава при прекратяване присъединяването на доставчик на платежни услуги.

Заявление за прекратяване присъединяването на доставчик на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка).pdf 1826 KB

Процедура по оспорване на плащания

Процедура по оспорване на плащане.

ПРОЦЕДУРА ПО „ОСПОРВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ“, ИЗВЪРШЕНО ЧРЕЗ ВИРТУАЛНОТО ТЕРМИНАЛНО ПОС УСТРОЙСТВО ПРЕДОСТАВЕНО НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, ОБСЛУЖВАНО ОТ „БОРИКА“ АД.pdf 277 KB